O NAMA

Asocijacija sporta, zdravlјa i kulture Dorćolijada je dobrovolјno, nevladino, nestranacko i neprofitno udruženje gradjana zasnovano na slobodi udruživanja radi ostvarivanja utvrđenih cilјeva u oblasti rekreativno sportskih aktivnosti svih doba starosti, pobolјšavanja i razvoja zdravlјa i kulture mladih i starijih generacija i razvoja ekološke kulture.

Asocijacija je organizovana slobodno, sa svojstvom pravnog lica i samostalna je u ostvarivanju svojih cilјeva, a svoju aktivnost ostvaruje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

Cilјevi Asocijacije su: istraživanje, razvoj, projektovanje, organizacija i realizacija rekreativnih sportskih aktivnosti svih doba starosti, očuvanje i razvoj psihofizičkog zdravlјa i kulture, edukacija u oblasti sporta, zdravlјa i kulture, unapređivanje rekreativne sportske aktivnosti počev od predškolskog uzrasta pa do trećeg doba starosti kao i razvoj ekološke kulture i unapređivanje zaštite životne sredine.

Asocijacija sporta, zdravlja i kulture Dorcolijada je clanica Pokreta treceg doba Republike Srbije i clanica Saveza sportova gradske opstine Stari Grad - Beograd.

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Asocijacija naročito:

1. Organizuje i realizuje sportsko rekreativne aktivnosti, igre, takmičenja, manifestacije, promoviše značaj rekreativnog sporta svih doba starosti i to za predškolski uzrast, za školski uzrast i omladinu, za odrasle, za populaciju trećeg doba starosti i penzionere pobolјšavajući kvalitet njihovog živlјenja i razvijajući međugeneracijsku saradnju i druženje.

2. Organizovanjem aktivnosti obezbeđuje pogled na život iz perspektive gledanja na rekreativne sportske aktivnosti kao na delatnost od posebnog značaja, da svako ima pravo da se bavi sportom, da je rekreativni sport namenjen svim populacijama, da nema nikakvih granica u bavlјenu sportskim aktivnostima radi odmora i rekreacije, unapređenja zdravlјa i razvoja opšte kulture.

3. Promoviše značaj sveopšte brige o zdravlјu i kulturi, razvijanjuekološke svesti o zaštiti prirode i životne sredine polazeći od toga da organizovan rekreativni sport podrazumeva i nudi boravak u prirodi, na svežem vazduhu, uz nezagađenu okolinu - zemlјu, vodu i vazduh po ekološkim standardima.

4. Organizuje i pospešuje međugeneracijsku saradnju u oblasti rekreativnog sporta, zdravlјa i kulture polazeći od togada svako ima pravo da učestvuje u sportsko rekreativnim aktivnostima koje su dostupne svim populacijama pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i druga lična svojstva.

5. Promoviše organizovanje bavlјenja rekreativnim sportom kao humanom, slobodnom i dobrovolјnom aktivnošću. Stvara uslove, situaciju i ambijent u kome svi učesnici rekreativnih sportskih aktivnosti dobijaju kroz buđenje osećanja sopstvenog identiteta, pobolјšanje zdravlјa i razvojakulture.

6. Organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, raznovrsne edukativne programe,radionice i druge oblike edukativnih aktivnosti u oblasti rekreativnog sporta, zaštite zdravlјa, zaštite životne sredine i kulture – uklјučujući organizovanje umetničkih kolonija, izložbi, susrete sa posebnim kulturnim sadržajima i dr.

7. Sarađuje sa zainteresovanim strukturama društva radi razvoja sportsko rekretivnih aktivnosti, zdravlјa, kulture i ekologije kao što su državne organizacije i institucije, organi lokalne i gradske uprave, sportski savezi i institucije, društva, klubovi, organizacije, predškolske obrazovno vaspitne ustanove, škole, fakulteti, univerziteti, savezi i udruženja penzionera i druge strukture trećeg doba starosti, savezi i udruženja invalida i dr.

8. Asocijacija je u svojim programskim aktivnostima rekreativnog sporta, zdravlјa, kulture i razvoja ekologije otvorena za saradnju sa svim zainteresovanima, kako u našoj zemlјi tako i u inostranstvu. S tim u vezi pospešuje i vangraničnu saradnju, saradnju sa našom dijasporom u svetu, sa zemlјama u okruženju, podunavskim zemlјama i svim drugim zainteresovanim zemlјama polazeći od toga da rekreativne sportske aktivnosti, briga o zdravlјu, kulturi i ekologiji nemaju granica.

9.Prikuplјa i proučava stručnu literaturu u oblasti rekreativnog sporta, zdravlјa,kulture iekologije,formira odgovarajuću dokumentaciju i sl.

10. Informiše članove i širu javnost o planiranim, organizovanim i realizovanim programskim aktivnostima putem sredstava javnog informisanja, internog glasila, websajta, društvenih internet mreža i dr.

   ==============================================================